openpli 4 Archive

[IMAGE] OpenPLi 4.0 pour VU+ SOLO PRO (Clone)

  OpenPLi 4.0 pour VU+ SOLO PRO

[IMAGE] OpenPLi 4 pour DREAMBOX 900 UHD

[IMAGE] OpenPLi 4 pour DREAMBOX 900 UHD l’image a ete teste sur DREAMBOX 900 HD

[IMAGE] OpenPLi 4.0 pour tous les VU+

OpenPLi 4.0 pour tous les VU+ VU+ SOLO VU+ SOLO 2 VU+ SOLO SE VU+ SOLO 4K VU+ UNO VU+ UNO 4K VU+ ZERO VU+ DUO VU+ DUO 2 VU+ ULTIMO